تبلیغات
فانوس - شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن
 
فانوس


هنگامی که در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام فعالیت های گوناگون در رأس فهرست عوامل مهم سلامتی قـرار خـواهد گـرفـت، زیـرا بـه انـدازه تغذیه مناسب، ورزش، پـرهـیـز از مواد الکلی و سیگار در حفظ سلامتـی بـدن موثر می باشد. وضـعـیت صحیح قرارگیری اندام ها کمک مـی کند تا کـارهـایـتـان را بـا انـرژی بیـشتـر و اسـتـرس و خـستگی کمتر به انجام رسانید.

هنگامی که وضعـیت بدن شما در حالت مناسب می باشد
هنگام نشستن، ایستادن و خوابیدن کمترین فشار و استرس روی عضلات بدن شما اعمال می گردد. وضعیت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثی می باشد، اعضاء حیاتی بدن(مانند قلب) در مکان صحیح قرار دارند، استخوان ها و مـفاصـل در وضـعـیت صـحیـح خـود قـرار دارنـد و کـارایـی عضـلات حداکثر می باشد تحلیل و سـایش نـابـهنـجار مـفاصل کاهش یـافته و از التهاب مفاصل جلوگیری بعمل می آید از مشکلات کمر درد و دردهای عضلانی جلوگیری می کند،از خستگی جلوگیری می کند ،در بهبود ظاهر شما موثر است. از این رو آگاهی از شیوه های صحیح نشستن، ایستادن، راه رفتن و خوابیدن حائز اهمیت است.


وضعیت نادرست بدن بر اثر موارد زیر ایجاد می گردند
سوانح و مصدومیت ها، اضافه وزن و چاقی، تکیه گاه نامناسب تشک در هنگام خواب، مشکلات بینایی،کفش نامناسب و پاشنه بلند،عـادات نشـستن، ایـستـادن و خـوابـیـدن،فقر حرکتی و عدم حرکت مانند کودکان آپارتمانی که بنا به شرایط فیزیکی زندگی امکان تحرک کمتری دارند، عادات نامناسب حرکتی مانند تحمل وزن بدن روی یک پا،حمل کیف های سنگین کودکان دبستانی به صورت یک طرفه و ممتد.


شرایط لازم برای داشتن وضعیت صحیح
عضلات قوی و انعطاف پذیر،حرکات طبیعی مفاصل،توازن قدرت عضلانی در دو سوی ستون فقرات، آگاهی از وضعیت بدن در حالات مختلف.
مـهمتـرین قسـمت بـدن که نقش بسزایی در داشتن وضعیت صحیح بدن ایفا می کـنـد، ستون فقرات می باشد. ستون فقرات شما دارای قوس های طبیعی است که باید آن ها را در وضعیت طبیعی خودشان همواره حفظ کرد. تعداد مهره ها ۳۳ عدد است ولی در یک فرد بالغ به دلیل جوش خوردن مهره های خاجی و دنبالچه ، ستون فقرات از ۲۶ قطعه تشکیل می شود. ۷ مهره گردنی، ۱۲ مهره پشتی، ۵ مهره کمری.

 

S A L I J O O N

 

 میـان مـهره های کمر دیسک کمـر واقع است ،که در واقع نقش ضربه گیر را ایفا می کند هنـگــامی که شما فشار بیش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال می کنـیـد بـه دیسک کمر فشار می آید و آن را از مکان خود جابجا کــرده، و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ایجاد درد می کنند.

 

نحوه صحیح ایستادن

سر را بالا نگاه دارید، قـائــم و راست، سـر را بـه جلو و چانه را به داخل بدهید، چانه را به عقب و یا پهلو کج نکنید، قفسه سینه را جلو نگاه داشته و استخوان کتـف را عقب نگاه دارید، زانـوها را صـاف نـگاه داشته و فرق سرتان را به سـمت سـقف بکشید، شکم را بداخل دهید، باسن را بـه عقب و یا جلو کج نکنید. سعی کنید به مدت طولانی در یک وضعیت نایستــیـد امـا هــرگاه مجبور به این کار شدید، سعی کنـید یـک پـای خـود را با قـرار دادن روی یـک جعـبه و یا چهار پایه بالا نگاه دارید و پس از مدتی پـای بـالا آمـده را بـا پـای دیگـر عوض کنید.

 

S A L I J O O N

 

هنگام ایـستادن وزن خـود را روی هـر دو پا توزیع کرده و بیشترین وزن خود را به روی زیر انگشت شست پا اعمال کنید و نه پاشنه پا بـهتـر اسـت پـاها را نـیز به اندازه عرض شانه از هم باز کنید. کفش پاشنه کوتاه و راحت به پا کنید.

 

S A L I J O O N

 

نحوه صحیح راه رفتن
سر را بالا نگاه داشته و با چشم هایتان مستقیم به جلو نگاه کنید. شانه های خود را در یک راستا با مابقی بدنتان حفظ کنید.

 

S A L I J O O N

 
حرکت طبیعی بازوها هنگام راه رفتن را مختل نکنید(حرکت دست و پای مخالف).پاها را در یک راستا و موازی هم قرار داده و به اطراف منحرف نکنید.

 

S A L I J O O N

 

صاف و قائم بنشینید، کمر راست و شانه ها به عقب بـاسـن شـما بـاید با پشت صندلی در تماس باشد، سـه قـوس طبـیـعی بـدن بـایـد حـین نـشسـتن حـفـظ گـردنـد، وزن بدن را به طـور مسـاوی روی دو سوی باسن خود تـوزیع کنـیـد.

 

S A L I J O O N

 

زانوها باید هم سطح باسن و یا بـالاتـر از آن قرار گیرد برای این کار می تـوانید از یک چهار پایه استفاده کنید، پاها نباید روی یکدیگر قرار گیرند ، سعی کنید در یک وضعیت بیش از ۳۰ دقیقه ننشینید.برخیزید و پس از انجام دادن چند حرکت کششی مـجـددا" بنشینید.

 

S A L I J O O N

 
هـنـگام برخاستن از حالت نشسته به سمت جلو صندلی حرکت کرده و با صاف کـردن پاها برخیزید، از خـم شدن به جلو از ناحیه کمر بپرهیزید، سپس حرکت کششی انـجام دهید مثلا ۱۰ مرتبه کمر خود را خم و راست کنید، از خم کردن گردن به اطراف تا حد امکان خودداری کنید و جای این کار تمام بـدن خود را به سمت دلخواه بچرخانید.

 

S A L I J O O N

 

هنگام نشستن پشت میز کامپیوتر به نکات زیر نیز توجه کنید
ران موازی با سطح کف اتاق باشد ،آرنج باید اندکی از ۹۰ درجه گشوده تر باشد. مچ دست ها باید مستقیم باشد و به سمت بالا و پایین زانـوها ۲ الی ۳ سانتیمتر بـاید از لـبـه صنـدلی جـلـوتر باشد. مونیتور باید ۴۵ الی ۵۵ سانتی متر از پیشانی فاصـله داشته باشد. راس مونیتور نیز با سـطح چشم هـا در یـک راسـتـا باشد. صفحه کلید بهتر است ۲ سانتی متر بالاتـر از ساعد قرار گرفته و کمی نیز خم گردد.

 

S A L I J O O N

 
شیوه صحیح تایپ کردن

 

S A L I J O O N

 

 
نحوه صحیح خم شدن، بلند کردن و حمل اشیاء
همواره از ناحیه زانوها در حالی که کمر خـود را صــاف نگاه داشته اید خم شوید، هیچ گـاه از نـاحـیـه کـمر خـــم نشوید، اجسام سنگـین تر از ۱۰ کیلو را بلند نکنید، هـیـچ گاه جسم سنگینی را بالاتر از سطح کمر نیاورید.

 

S A L I J O O N

 

پـاهـا را انـدکی از یکدیگر فاصله داده تا روبروی جـسـم قـرار گـیــرید، عضلات شکم را سفت و منقبض کـنـیـد و بـا استفاده از عضلات پا جسم را از زمین بلند کنید، سپـس زانوها را به آرامی صاف کنید هنگام حمل بسته آن را تا حد ممکن نزدیک بـدن نگاه داشته و بازوها را خم نگاه دارید، عـضلات شـکم را سفت و به آهستگی گام بردارید.

 

S A L I J O O N

 
هنـگام روی زمیـن قرار دادن اجسام نیز همان مراحل بلند کردن را به طـور مـعـکـوس انجام دهید.

 

S A L I J O O N

 

 هنگام حمل کیف و چمدان آن ها را بطور متناوب با دسـت دیگر حمل کنید تا توازن بین دو سمت بدنتان حفظ گردد، همیشه بین هل دادن اجسام سنگین و یا کشیدن آ ن ها، گـزیـنـه هـل دادن را انتخاب کنید.


نحوه صحیح خوابیدن
سعی کنید در وضعیتی بخوابید که قوس های طبیعی ستون فقراتتان حفظ گردند. از تشکی که فرو رفتگی داشته و به اصطــلاح شکم داده استفاده نکنید، اگر لازم بود زیر تشک یک تخته قرار دهید، بالش همانطور که تکیه گاهی برای سر شما می باشد بـرای گردن نیز باید تکیه گاه فراهم آورد.

 

S A L I J O O N

 
و در صورتی کـه بـه پـهـلـو می خوابـید، اندکی زانوهایتان را خم کنید و یک بالش بین زانوهایتان قرار دهید هنـگام خـوابـیدن به پشت، یک بالش زیر زانوها قرار دهید.هـنگام خواب بـه پهلو هیچگاه زانوهایتان را تا قفسه سینه جمع نکنید. هیچ گـاه به روی شکم نخوابید چون به کمر و گردنتان فشار وارد می آید. هرگاه خواستید این کار را بکنید حتما" یک بالش زیر ناحیه میان تنه خود قرار دهید. هنگام برخاستن از روی رختخواب با کمک دست ها بلند شده و نـاگـهـان از نـاحـیه کمر خم نشوید.

 


نحوه صحیح شیر دادن به نوزاد

 

S A L I J O O N

 

نحوه صحیح عوض کردن پوشاک

 

S A L I J O O N

نوع مطلب : علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 25 شهریور 1397 09:06 ق.ظ
We try out better to allow it to be a great experience at cracker barrel if we mess
up we apologize.
یکشنبه 25 شهریور 1397 08:39 ق.ظ
For guys, glow sticks enable you to face out in a crowd, and provides
a enjoyable edge to the traditional boy's clubbing uniform of jeans and t-shirt.
یکشنبه 25 شهریور 1397 08:28 ق.ظ
If you do have a large deck, be sure to mix the
stain often, mainly because it doesn't stay mixed. With the total outlook with the powerful
engine, the diversity, versatility and reliability that this Mi - TM
models carry, there is absolutely no reason not to look into
purchasing one of these great Mi - TM pressure washers.

My #3 Choice: Campbell Hausfeld PW181000AVThis review concentrates on a very reliable and difficult
model.
یکشنبه 25 شهریور 1397 06:30 ق.ظ
The article handle shopping online. Especially shopping on Facebook with Trollbeads'
Dealers for unique Trollbeads.
یکشنبه 25 شهریور 1397 02:59 ق.ظ
Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you could be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage yourself to continue your great posts, have a nice morning!
یکشنبه 25 شهریور 1397 01:56 ق.ظ
Ηey, you used to ԝrite great, but the ⅼast few posts have been kinda borіng…
I mіss your tremendous writings. Passt few poѕts агe just
a little bit out of trаck! comе on!
جمعه 17 فروردین 1397 11:50 ب.ظ
Some ladies by no means put on gold, some by no
means put on silver, and most women have a desire for sure valuable
stones over others.
جمعه 17 فروردین 1397 08:12 ب.ظ
Whether the shortage of Silver is real or perceived, the
online impact is that Silver premiums have become
elevated.
جمعه 17 فروردین 1397 12:10 ب.ظ
Good day! I know this is kinda off topic however I'd fitured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe gurst authoring a blog post or vice-versa?

My blog discusses a lot of the same topics as yours and
I fewel wwe cold greatly benefit from each other. If yoou happen to be interested feel free to shoot me an email.

I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!
یکشنبه 6 اسفند 1396 01:50 ب.ظ
پست بزرگ من به طور مداوم این وبلاگ را چک کردم و من الهام بخش هستم!

اطلاعات بسیار مفید به ویژه نهایی
بخش :) من با چنین اطلاعات زیادی مقابله می کنم. من برای مدت طولانی این اطلاعات خاص را جستجو کردم.
با تشکر و موفق باشید
جمعه 17 آذر 1396 03:54 ب.ظ
Hi to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this web site, and your views are nice in support of new visitors.
پنجشنبه 13 مهر 1396 05:37 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون. به سایت ما هم حتما سر بزنید
شنبه 1 مهر 1396 08:38 ب.ظ
There is definately a lot to learn about this issue.
I like all of the points you've made.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 06:57 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about,
why waste your intelligence on just posting videos to your
blog when you could be giving us something enlightening to read?
جمعه 6 مرداد 1396 09:45 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about,
why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative
to read?
شنبه 31 تیر 1396 04:06 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about شیوه.
Regards
یکشنبه 11 تیر 1396 05:19 ب.ظ
My brother suggested I might like this website. He used to
be entirely right. This submit truly made my day. You
can not believe just how much time I had spent for this information! Thank you!
شنبه 10 تیر 1396 04:27 ق.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a great author.
I will remember to bookmark your blog and will come back later on.
I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a
nice evening!
دوشنبه 5 تیر 1396 08:08 ب.ظ
These are truly wonderful ideas in regarding blogging.
You have touched some nice things here. Any way keep up wrinting.
یکشنبه 21 خرداد 1396 09:00 ق.ظ
Hi! Would you mind if I share your blog with
my zynga group? There's a lot of folks that I think would
really enjoy your content. Please let me know.
Thanks
جمعه 22 اردیبهشت 1396 06:12 ب.ظ
Thanks for sharing your thoughts about شیوه. Regards
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 09:18 ق.ظ
Inspiring story there. What occurred after?
Good luck!
یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 08:34 ب.ظ
excellent points altogether, you just received a new reader.
What might you recommend in regards to your post that you
just made a few days in the past? Any sure?
پنجشنبه 31 فروردین 1396 11:06 ق.ظ
Hi there, I found your website by means of Google
while looking for a similar topic, your website came up, it seems great.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, just was aware of your weblog through Google, and located that it is truly informative.
I am going to be careful for brussels. I'll appreciate when you continue this in future.

Lots of folks will probably be benefited out of your writing.
Cheers!
سه شنبه 29 فروردین 1396 02:59 ب.ظ
Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Firefox.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet
browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The design look great though! Hope you get the problem solved soon.
Cheers
دوشنبه 28 فروردین 1396 02:33 ب.ظ
WOW just what I was looking for. Came here by searching for BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:38 ب.ظ
I feel that is among the most vital info for me. And i am glad reading your article.

But should remark on some common things, The site taste is ideal,
the articles is in point of fact nice : D. Excellent job, cheers
شنبه 17 اسفند 1392 03:46 ب.ظ
سلام عزیزم .وبلاگ خیلی زیبایی داری بخصوص این پستت که عالی بود .یه پیشنهاد واسه دوست گلم دارم .راستش من یه گروه تازگی ها راه انداختم در مورد استخدامه که جدیدترین اخبار استخدامی رو به گروه میفرستم .اگه شما هم از این ایمیل ها میخواهی دریافت کنی پیشنهاد میکنم بیا عضو شو .گروهم کاملا سالمه و الان 2000 عضو داره .چون روزی فقط یه ایمیل میفرستم که مزاحمت نداشته باشه واسه کسی .ضمنا تبلیغ هم اصلا ارسال نمیشه به گروه چون کار درستی نیست! .برای عضویت به وبم بیا .همه چی رو توضیح دادم اونجا .اینم لینک http://www.estekhdamiha.com/khabarname
پنجشنبه 15 اسفند 1392 12:09 ق.ظ
سلام خوبی؟ مطالب وبلاگتو دیدم بسیار زیبا بود معلومه که وقت گذاشتی .من یه پیشنهاد داشتم که واسه وبلاگ جفتمون خوبه . خوشحال میشم منو با نام ""چراغ خواب موزیکال شلمن"" لینک کنی چون به نفع بازدید جفتمونه و از این به بعد مثل دو تا دوست خوب واسه هم میشیم بعد از اینکه لینک کردی خبرم کن تا با افتخار لینکت کنم
چهارشنبه 14 اسفند 1392 05:44 ب.ظ
صرفا جهت امیدواری دختران نت:
مدونا 55 سالشه دوست پسرش 22 سالشه!
جنیفر لوپز 42 سالشه دوس پسرش 26!
ماریا کری 44 سالشه همسرش 32!
هنوز مجردی؟
نگران نباش ریلکس
دوست پسرت هنوز به دنیا نیومده !!
فرانک میرزایی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


سلام به همه دوستان گلم!من فرانک هستم.این وبلاگ رو ساختم تا مطالب جالب و آهنگ های قشنگ رو برای همه به انتشار بذارم.امیدوارم از وبلاگم خوشتون بیاد!

مدیر وبلاگ : فرانک میرزایی
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :